Stanovy

spolku TRANSHELP , se sídlem Praha 3, U Rajské zahrady 12,

zapsaným ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze pod sp. zn. L

I.  Název, sídlo, působnost a charakter spolku

 1. Název spolku je: TRANSHELP
 2. Sídlem spolku je: U Rajské zahrady 12, Praha 3, PSČ 13000 Praha
 3. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky – celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.
 4. Charakter spolku – spolek je zapsaný spolek, jehož poměry se řídi zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v němž se sdružují zájemci na pomoc a podporu lidí v nouzi 

II. Účel spolku

Účelem spolku je:

 1. Pomoc osobám s diagnózou F64.
 2. Vyhledávání pomocníků z jednotlivých krajů ČR, tak aby výpomoc pro lidi v nouzi byla v místě potřebných osob. 
 3. Zveřejnění anonymizovaných výsledků, činnosti a aktivit spolku včetně finančních příjmů a výdajů prostřednictvím veřejně dostupné výroční zprávy. 
 4. Spolupráce s jinými podobnými spolky a nadacemi.
 5. Založení a vedení transparentního účtu

III. Náplň a formy činnosti

 1. Náplň činnosti musí odpovídat účelu spolku.
 2. Hlavní formou dosahování účelu spolku je poskytování pomoci lidem v nouzi s potvrzenou diagnózou F64. 

IV. Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18-ti let, která si podá písemnou přihlášku , vyplní dotazník a chce se aktivně podílet na činnosti spolku. 
 2. Členství vzniká přijetím člena na základě doručení přihlášky. O přijetí rozhoduje předseda spolku.
 3. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti spolku v době jeho založení a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se založení spolku.
 4. Členství zaniká zejména dobrovolným rozhodnutím člena spolku. Toto rozhodnutí doručí člen v na email k rukám předsedy spolku. Členství ve spolku může zaniknout na základě rozhodnutí  členské schůze spolku nadpoloviční většinou hlasů. Proti rozhodnutí řídícího orgánu není odvolání.
 5. Člen má zejména právo:
 6. Účastnit se činnosti spolku a být o jednotlivých činnostech spolku informován;
 7. Být volen do orgánů spolku;
 8. Účastnit se členské schůze nebo jiných orgánů;
 9. Kontrolovat činnost spolku;
 10. Člen je povinen při vstupu do spolku písemně potvrdit souhlas se stanovami spolku.
 11. Člen má povinnost napomáhat podle svých možností činnosti spolku.

V. Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 • Členská schůze
 • Dozorčí rada
 • Expertní skupina

VI. Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, schází se na žádost nadpoloviční většiny členů spolku, nejméně však 1x ročně svolaná usnesením dozorčí rady.
 2. Členská schůze prostou většinou svých členů schvaluje:
 3. Stanovy spolku a jejich změny;
 4. Rozpočet na příslušný kalendářní rok;
 5. Zprávu o činnosti za minulé období;
 6. Roční vyúčtování;
 7. Program činnosti na další období;
 8. Volí dozorčí radu

VII. Dozorčí rada

 1. Činnost spolku řídí předseda dozorčí rady, který je jeho statutárním orgánem.
 2. Předseda dozorčí rady je volen nadpoloviční většinou hlasů dozorčí rady. 
 3. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis všichni členové dozorčí rady.
 4. Předseda dozorčí rady jedná za spolek v rámci mandátu uděleného dozorčí radou.
 5. Dozorčí rada rozhoduje o přijetí nových členů.
 6. Schůze dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady nejméně jednou ročně.
 7. Rozhoduje o přidělení finanční nebo jiné pomoci na základě doporučení expertní skupiny

VIII. Expertní skupina

 1. Přijímá žádosti o poskytnutí pomoci
 2. Navrhuje na základě odborné erudice příjemce finanční pomoci 
 3. Dává odborné stanovisko k organizačním a procesním opatřením spolku
 4. Je jmenována na základě usnesení Dozorčí rady spolku

IX. Zásady hospodaření

 1. Spolek je dobročinnou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány pouze na činnost spolku.
 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v soulady s formami činností podle těchto stanov a rozpočtu spolku.

X. Okolnosti zániku spolku

V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí dozorčí rady neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.       

V Praze dne 23.5. 2019